Rankings

Position Callsign Name Points
Reports
Points
Regular
Points
Rewards
Points
Total

OIA109 Jose ●●●●● 3.8 6 4 13.8

OIA110 Felip ●●●●●● 6.9 0.6 4 11.5

OIA127 Luis ●●●●●● 4.6 1.2 5.5 11.3
4 OIA173 José ●●●●●●●● 3.9 0.6 5 9.5
5 OIA149 Josep ●●●●● 3.1 0.8 5 8.9
6 OIA203 Alejandro ●●●●● 3.2 0 5 8.2
7 OIA191 Rubén ●●●●●●● 3 0 4.5 7.5
8 OIA101 Luis ●●●●●●●●● 2.7 0 4.5 7.2
9 OIA118 Alberto ●●●●●●● 1.9 0.6 4 6.5
10 OIA131 Paulo ●●●●● ●●●●●●● 1.4 0 3.5 4.9
11 OIA111 Patricio ●● ●●●●● 3 0.6 1 4.6
12 OIA130 Jose ●●●● ●●●●●●● 2.1 0 2 4.1
13 OIA108 Pablo ●●●●●●●● 0.2 0 3.5 3.7
14 OIA166 Oscar ●●●●●●●● 3.2 0 0.5 3.7
15 OIA117 Alvaro ●●●●● 0.1 0 3.5 3.6
16 OIA138 Javier ●●●●●●● 0.5 0 3 3.5
17 OIA116 Guillermo ●●●●● 0.4 0 3 3.4
18 OIA102 Guzmán ●●●●●● 0.1 0 3 3.1
19 OIA107 Javier ●●●●●● 0.7 0.4 2 3.1
20 OIA105 Arturo ●●●●● 0.6 0 2 2.6
21 OIA112 Andrei ●●●●●●●●●●● 1.2 0.6 0.5 2.3
22 OIA128 Miguel ●●●●● 1.1 0 1 2.1
23 OIA129 Sergio ●●●●●●●● 0.3 0.2 1.5 2
24 OIA126 Luis ●●●●●●● 0.3 0 1.5 1.8
25 OIA120 Fabian ●●●●●●●● 0.2 0 1 1.2
26 OIA104 Antonio ●●●●●●● ●●●●●● 0.3 0 0.5 0.8
27 OIA106 Aurelio ●●●●●●●●●● 0.2 0 0.5 0.7
28 OIA103 Joaquín ●●●●●●●● 0.1 0 0.5 0.6
29 OIA113 Juan ●●●●●● 0.1 0 0.5 0.6

OIA115 Bonifacio ●●●●●●● 0 0 0 0
UTC Clock